Seeds Clarkia bottae (Lilac Godetia)

Clarkia bottae (Lilac Godetia)