Seeds Asclepias syriaca

Asclepias syriaca (Common Milkweed)