Lobivia ssp 'Narvaez' seeds

Lobivia ssp ‘Narvaez’ seeds. HV/B 0107