Gymnocalycium saglione Hybrids

Gymnocalycium saglione Hybrids. Several hybrids of the Gymnocalycium saglione, Gymnocalycium saglione v. albispinum, v. australis, v. longispinum, v. minus, v. tilcarense v. tucuman, v. tucumanense