Eucalyptus regnans seeds

Common Names:

Mountain Ash

Origin:

Eucalyptus regnans seeds